Aktuellt

Faktureringsrutin och datum för fakturering årsvis
Gruppabonnemang faktureras kvartalsvis i förskott och serviceavgift samt medlemsavgift 1 ggr/år. Samtliga som angett mailadress får sina fakturor i PDF-format via mailen, övriga via ordinarie postgång.

Det stabila ekonomiska läget i föreningen gör det möjligt att halvera serviceavgiften 2022 till 300 kronor. Det kommer att märkas på fakturan som kommer i början av maj.

Internetabonnemanget för jan-mars faktureras i början av januari och förfaller till betalning 31 januari.

April-juni faktureras i början av april och förfaller 30 april.

Juli – sep faktureras i början av juli och förfaller 31 juli

Okt – Dec faktureras i början av oktober och förfaller 31 oktober

Medlems–och serviceavgift för året faktureras i början av maj och förfaller 31 maj.